Algemene Voorwaarden De Fonteyn B.V.

Gevestigd te Uddel; KVK nr. 08053333


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Fonteyn B.V. zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden De Fonteyn B.V. en de klant in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

1.5 Wanneer door De Fonteyn B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van De Fonteyn B.V. zijn vrijblijvend en De Fonteyn B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door De Fonteyn B.V., De Fonteyn B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

2.3 De Fonteyn B.V. kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een vergissing of verschrijving bevat.

2.4 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is De Fonteyn B.V. daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Fonteyn B.V. anders aangeeft.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.

3.3 Na het verstrijken de betalingstermijn is de klant, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Indien De Fonteyn B.V. haar vordering ter incasso uitbesteedt, is de klant tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van De Fonteyn B.V. om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.4 Indien de klant met enige betaling in gebreke is, is De Fonteyn B.V. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door De Fonteyn B.V..

Artikel 4. Levering en overeenkomst

4.1 De door De Fonteyn B.V. opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand wordt gelaten. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending.

4.3 De Fonteyn B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

4.4 Bij zet/invoer/ schrijf of reken fouten kan De Fonteyn B.V. een koop ongedaan maken.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle door De Fonteyn B.V. in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van De Fonteyn B.V. totdat de klant hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door De Fonteyn B.V. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. De Fonteyn B.V. garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Een tekortkoming kan niet aan De Fonteyn B.V. of de klant worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De Fonteyn B.V. geen invloed kan uitoefenen en waardoor De Fonteyn B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen.

7.3 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Fonteyn B.V. in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat De Fonteyn B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.4 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan De Fonteyn B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de klant. De Fonteyn B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van De Fonteyn B.V., daarnaast is De Fonteyn B.V. slechts verantwoordelijk voor datgene dat is vast gelegd in de aankoop nota.

8.2 De Fonteyn B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de klant. Daarnaast neemt De Fonteyn B.V. alleen aansprakelijkheid voor het product zelf, oftewel: wachttijden, stagnatie kosten, opgenomen vrije uren / dagen, extra arbeidskosten en eventuele gevolgschade zijn voor rekening van de klant.

8.3 De Fonteyn B.V. is niet aansprakelijk voor bouwkundige gebreken aan de woning of gebouwen van de klant, stormschade en de gevolgen daarvan en schade toegebracht aan kabels en/of leidingen in de grond, welke niet bekend waren bij aanvang werkzaamheden.

8.4 De Fonteyn B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat De Fonteyn B.V. is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.5 Indien De Fonteyn B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Fonteyn B.V. beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door De Fonteyn B.V. aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat De Fonteyn B.V. overeenkomstig de verzekering draagt.

8.6 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens De Fonteyn B.V. vervalt binnen één jaar nadat de klant bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

8.7 De Fonteyn B.V. neemt geen enkele verantwoordelijkheid betreft stopcontacten waarop producten door De Fonteyn B.V. geleverd aangesloten worden, ofwel de kabel die naar het product toe leidt, de dikte van de kabel, de aansluitingen en de aarding dienen door een erkend installateur geïnstalleerd en gecontroleerd te zijn.

Artikel 9. Reclamaties

9.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient De Fonteyn B.V. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

9.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De Fonteyn B.V. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Mocht er sprake zijn van restitutie, wordt er rekening gehouden met afschrijving op basis van een levensduur van 5 jaar.

9.3 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: - de niet inachtneming door de klant (of door de klant ingeschakelde partij(en), en bediening- en onderhoud, en plaatsing voorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik.

9.4 Alle garanties gelden alleen voor de eerste eigenaar, die de aanschaf heeft gedaan bij De Fonteyn B.V.

9.5 Voor producten die door De Fonteyn B.V. zijn verkocht als occasions, geldt 3 maanden garantie mits functionerend verkocht.

9.6 De Fonteyn B.V. verleent een garantie van 1 jaar op tuinmeubelen en buitenkeukens.

9.7 Fonteyn neemt geen verantwoordelijkheden voor: in en opbouw mensen door de klant zelf ingehuurd, ook al zijn deze personen of bedrijven door Fonteyn aanbevolen.

Toelichting Spas en Sauna’s

9.8 De Fonteyn B.V. verleent een garantie van 2 jaar op de technische onderdelen (pomp, besturingsunit etc.) en 5 jaar op de kuip van de spa vanaf de datum van installatie. Jets, Kussens en Cover (deksel) zijn uitgesloten van garantie. Op een TV is de garantie 6 maanden. Wanneer de kuip van de spa gaat scheuren / delamineren gelden de volgende garantievoorwaarden: 1e jaar: 100 % Garantie, 2e jaar: 80% Garantie, 3e jaar: 60% Garantie, 4e jaar: 40% Garantie, 5e jaar: 20% Garantie. De garantie vervalt wanneer één of meerdere onderdelen kapot zijn gegaan door een storing / defect die is veroorzaakt is buiten de macht van De Fonteyn B.V. Ook moet de spa / sauna rondom vrij staan zodat de monteur aan alle kanten van de spa / sauna er makkelijk bij kan. Indien dit niet het geval is dient de klant hier zorg voor te dragen. Bij omwisseling van een spa moet de spa zo staan dat deze door 2 installateurs met hun standaard spa gereedschap op te halen is, eventuele kraan kosten zijn voor rekening van de klant.

9.9 Noch de leverancier noch De Fonteyn B.V. zijn verantwoordelijk voor een verkeerde installatie, verkeerd gebruik of wijzigingen uitgevoerd door de klant.

9.10 Onder wijzigingen wordt elke handeling verstaan die tot een defect kan leiden van de spa / sauna of een onderdeel ervan, of die het besturingssysteem onveilig maakt. Schade veroorzaakt door een onjuist draagvlak wordt niet door de garantie gedekt. De klant van de spa / sauna is ten allen tijde verantwoordelijk voor de juiste toestand van het draagvlak. Onder verkeerd gebruik wordt elk gebruik van de spa verstaan dat niet overeenstemt met de handleiding of gebruik van de spa / sauna voor doeleinden waar deze niet voor ontworpen is.

9.11 Voor spas en saunas die door De Fonteyn B.V. zijn verkocht als occasion/showroommodel, geldt 3 maanden garantie mits functionerend verkocht.

9.12 Voor de niet acryl spas waaronder opblaas spas verleent De Fonteyn B.V. een garantie van 2 jaar op de elektrische onderdelen, en 3 maanden op alle andere onderdelen van de spa.

Toelichting Zwembaden

9.13 De Fonteyn B.V. verleent 5 jaar garantie op waterdichtheid van polyester zwembaden en 10 jaar garantie op waterdichtheid van polypropyleen zwembaden.

9.14 De Fonteyn B.V. verleent géén garantie op verkleuring en osmose bij zwembaden, ook is De Fonteyn B.V. nimmer aansprakelijk voor inbouw en installatie fouten en de gevolgen daarvan.

Toelichting Tuinhuizen, Veranda’s

9.15 De Fonteyn B.V. geeft één jaar garantie op waterdichtheid van dakbedekking, en kitwerkzaamheden.

9.16 De Fonteyn B.V. verleent 10 jaar garantie op houtrot voor onder hoge druk geïmpregneerde tuinhuizen; deze garantie is aflopend met 10% per jaar. Dit mits het tuinhuis gemonteerd is op composiet fundamentsbalken.

9.17 Wanneer De Fonteyn B.V. montage verricht, dienen onderstaande zaken door de klant in acht te worden genomen:

  • het terrein dient goed toegankelijk te zijn, en geen obstakels te hebben;
  • de ondergrond dient geheel verhard te zijn en moet vlak en waterpas zijn;
  • her straten van ontnomen bestrating ten behoeven van funderingsblokken (poeren) is voor rekening van de klant;
  • aansluiten en materialen naar riolering is voor eigen rekening;
  • de klant is zelf verantwoordelijk voor de nodige vergunningen;
  • extra werkzaamheden die nodig blijken worden in rekening gebracht bij de klant.

Artikel 10. Privacy

10.1 De gegevens en informatie die de klant aan De Fonteyn B.V.. verstrekt, zal De Fonteyn B.V. zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. De Fonteyn B.V. mag deze gegevens gebruiken om in de toekomst opnieuw contact te zoeken.

10.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak De Fonteyn B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en De Fonteyn B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is De Fonteyn B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.